Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BELLEROOS

Permanente Make-Up Studio

Algemene voorwaarden en privacy statement

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen het schoonheidsinstituut en de cliënt waarop het schoonheidsinstituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van dezer voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidsinstituut

Het schoonheidsinstituut zal de behadelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. het schoonheidsinstituut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvullingen van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan het schoonheidsinstituut melden. Inden de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het schoonheidsinstituut 100% van van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt aanrekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het schoonheidsinstituut komt, mag het schoonheidsinstituut de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het schoonheidsinstituut aankomen kan het schoonheidsinstituut de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Het schoonheidsinstituut moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. De tijd van de schoonheidsspecialiste is waardevol en de uwe ongetwijfeld ook.

4. Betaling

Het schoonheidsinstituut vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in het schoonheidsinstituut. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

www.belleroos.be is een website geregistreerd op naam van Stefanie Roos in België onder het BTW nummer 0817.964.277. De hoofdzetel is gelegen in Rozenlaan 26, 9031 Drongen, België. Wij zijn commercieel actief op www.belleroos.be. In deze Privacy Policy betekent de verwijzingen naar "u" elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Stefanie Roos hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van haar website en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant is in de communicatie naar u toe.

De website is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens. Als u echter overgaat tot het boeken van een online afspraak dan bieden wij u de mogelijkheid aan om u te registreren met een account en persoonlijke informatie (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) in te vullen.

Stefanie Roos verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De informatie wordt verzameld met oog op:

  • het correct kunnen afhandelen van behandelingen en aankopen,
  • bezoekers op onze website te identificeren,
  • het verwerken van aankopen in ons computersysteem,
  • het uitvoeren van financiële administratie,
  • het verstrekken van de door uw gevraagde informatie,
  • marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail, opiniepeilingen,...).

De cliënt voorziet het schoonheidsinstituut vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het schoonheidsinstituut neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Het schoonheidsinstituut behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies

De website kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uit schakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen. De website maakt gebruik van dienst van Google Inc., zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief uw IP-adres). De gegeneerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen.

Uw persoonsgegevens

U kan uzelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich schriftelijk richten tot Stefanie Roos, Rozenlaan 26, 9031 Drongen. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Schoonheidsinstituut Belleroos verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot [email protected] Door de website te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. Stefanie Roos behoudt zicht het recht voor om elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen. Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving. Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op http://www.privacy.fgov.be 

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Het schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het schoonheidsinstituut.

8. Garantie

Het schoonheidsinstituut geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

  • de cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt,
  • de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd,
  • de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd,
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Het schoonheidsinstituut heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Het schoonheidsinstituut meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van het schoonheidsinstituut en de behandelende schoonheidsspecialiste. Het schoonheidsinstituut moet de klager binnen vijf werkdagen, na het ontvangen van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal het schoonheidsinstituut de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien het schoonheidsinstituut en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in het schoonheidsinstituut behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidsinstituut het recht de cliënt de toegang tot het schoonheidsinstituut te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidsinstituut en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

13. Verzendingsvoorwaarden

Wij streven ernaar bestellingen op dezelfde dag te verwerken, mits wij deze op een werkdag vóór 22.00 u ontvangen (maandag t/m vrijdag, met uitzondering van feestdagen). Bestellingen die worden geplaatst op zaterdag, zondag of een feestdag worden de eerstvolgende werkdag verwerkt. We streven ernaar uw bestelling zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden. Het kan echter voorkomen dat de verwerkingstijd oploopt als er veel bestellingen te verwerken zijn. Bijvoorbeeld bij actie-aanbiedingen.

Bestellingen in België

Pakketten worden bezorgd door De Post. Met De Post worden alle pakketten aangetekend verzonden, waardoor er bij aflevering een handtekening nodig is.

Verkeerd adres / correcties

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van uw bestelling, wanneer het bezorgadres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven onjuist of onvolledig is; Als uw adres onjuist of onvolledig is, kan uw bestelling naar ons worden teruggestuurd of kan de koerier de bezorgkosten verhogen; deze verhogen tellen wij bij uw bestelling op. Dit doen wij ook in geval van een eventuele aanbieding met gratis bezorging. Als uw pakket aan ons wordt teruggestuurd als gevolg van een onjuist of onvolledig adres, betaalt u zelf alle kostenn voor het opnieuw bezorgen van uw bestelling op een correct adres.

14. Covid-19

De klant is verplicht de in acht genomen maatregelen in het instituut, ter bestrijding van de verspreiding van het Covid-19 virus na te leven. Het respect tegenover elkaar speelt hierbij een belangrijke rol. De klant zal ten alle tijde doen wat er verlangt wordt van hem/haar, in dit kader, behalve op het moment dat dit onmogelijk is voor de behandeling. De schoonheidsspecialiste zal ook ten alle tijde zichzelf zo goed mogelijk beschermen teen het Covid-19 virus. Bij het betreden van de zaak is er mogelijkheid tot het ontsmetten van de handen, met ontsmettingsmiddel aangeleverd door Belleroos. Deze maatregelen en mogelijks andere niet vernoemde maatregelen zullen duidelijk per mail en op deze website gecommuniceerd worden.